BMB - JAPAN


Discount

We Accept Checks, Wired


Discount $100 for Order > $999

SALE: Mua trên $898 được discount $100. Xin bấm vào discount code: kr100

Discount 5% for Check, Money Order, Wired, Bank Transfer, Zelle, Venmo Orders.

Please Call 1-866-866-0909


BMB JAPAN


IDOLPRO & IDOLMAIN

Hãy Tìm Thì Sẽ Gặp - Trích Dẫn Kinh Thánh Theo Chủ Đề (Bìa Cứng)$19.99
Nếu trả góp chọn check out payment là Shop Pay, hay PayPal Credit. Installments with Shop Pay or Paypal Credit.

Hãy Tìm Thì Sẽ Gặp - Trích Dẫn Kinh Thánh Theo Chủ Đề (Bìa Cứng)

Hãy tìm thì sẽ gặp do Nguyễn Thị Ngọc Diễm biên soạn và được Thư Hiên Dịch Trường và NXB Tôn giáo liên kết xuất bản. Sách Hãy tìm thì sẽ gặp được trích từ bản dịch Kinh Thánh xuất bản năm 2011 của Nhóm Phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Nội dung được chọn là những câu hoặc đoạn vẫn giữ được ý nghĩa khi không có chú giải cũng như không được đặt trong mạch văn.

Trích đoạn hay sách Hãy tìm thì sẽ gặp

Ăn năn

Chẳng lẽ Ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết – sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng – Ta lại không muốn cho nó từ bỏ đường lối của nó mà được sống sao?
Ê-dê-ki-en 18,23

Chúa nhắm mắt làm ngơ
Không nhìn đến tội lỗi loài người
Để họ còn ăn năn hối cải.
Khôn ngoan 11,23

Đừng xé áo nhưng hãy xé lòng
Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em
Bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương.
Giô-en 2,13

Ân sủng

Chẳng lẽ Ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết – sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng – Ta lại không muốn cho nó từ bỏ đường lối của nó mà được sống sao?
Ê-dê-ki-en 18,23

Related Products